سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فهیمه میرزایان جزی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور
شکوفه انتشاری – استادیار،گروه زیست شناسی ، دانشگاه پیام نور

چکیده:

استرس آلومینیومی بعنوان یک فاکتور محدودکننده عملکرد گیاهان بررسی می شود. بسیاری ازتحقیقات نشان داده اند که تلقیح گیاهان با قارچ های میکوریزی و استفاده از اسید سالیسیلیک مقاومت بسیاری از گیاهان را نسبت به سمیت فلزات سنگین افزایش می دهند. هدف از این پژوهش بررسی نقش قارچ های میکوریزی Glomus و (Glomus mosseae(intraradicesو اسید سالیسیلیک ۰/۲( میلی مولار) در افزایش مقاومت گیاه دارویی ریحان سبز نسبت به سمیت آلومینیوم(در سه سطح ۲۵ و ۵۰ میلی مولار کلرید آلومینیوم) میباشد.این طرح درقالب طرح فاکتوریل بر پایه بلوکهای کاملا تصادفی در شرایط گلخانه ای انجام شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که آلومینیوم باعث افزایش قند احیاکننده در اندام هوایی و ریشه، پروتئین در اندام هوایی و ریشه و پرولین در اندام هوایی گردید درحالیکه درگیاهان پیش تیمارشده با اسید سالیسیلیک یا تلقیح شده با قارچ میکوریزی اثرات مخرب کلرید آلومینیوم تعدیل شد .