سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمید افضلی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، بخش تحقیقات گیاه پزشک
مجتبی اسکندری –

چکیده:

خشکیدگی درختان انار یکی از مهمترین معضلات این گیاه باغی در استان خراسان رضوی میباشد که اخیراً خسارات شدیدی به باغداران وارد نموده است. به منظور بررسی نقش قارچ های بیماریزا، بازدیدهایی از مناطق مهم انار کاری استان انجام شد و درختاندارای علائم پوسیدگی ریشه، سرخشکیدگی، شانکر و سوختگی شاخه نمون هبرداری گردید. پس از جد اسازی و خال صسازی، شناسایی بر اساس کلید های معتبر قارچ شناسی صورت گرفت و مناطق انتشار و درصد آلودگی به عوامل بیمار یزای قارچی تعیینشده، آزمون بیماری زایی روی شاخه های بریده در آزمایشگاه و در نهال های یکساله در گلخانه انجام گردید. بر این اساس در بین جدایه های بیماری زا، از ریشهPhytophthora cactorum و Armillaria mellea و از تنه و شاخه Nattrassia mangiferae به دست آمد که درصد فراوانی نسبی آنها در بین ۱۶۵ جدایه بیمار یزا به ترتیب برابر با ۱۳/۳۳ ۹/۰۹ ۷۷۵۸ درصد تعیین شد. نتایج نشان داد که درصد علایم مرتبط با خشکیدگی درختان انار در باغات مورد بازدید بین ۱۰۰ -۳۷/۱ درصد و درصد آلودگ یهای قارچی در این باغات بین ۴۰/۷ -۰درصد میباشد که این امر نشان میدهد که قارچها نقش مهمی در خشکیدگی باغات انار به عهده دارند. از طرفی نقش سایر عوامل خسارت زای زنده و غیر زنده (عوامل فیزیولوژیکی و مدیریت باغ) نیز بسیار مهم به نظر می رسد