سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

وحید سروش – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
محمدرضا سبزعلیان – استادیار اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد تقی آساد – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
آقافخر میرلوحی – استاد اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

پس از کشف قارچ های اندوفایت همزیست در گونه های علفی مانند رای گراس چندساله که جهت تولید علوفه و فضای سبز استفاده می شود ، تحقیقات زیادی بر روی تأثیر این قارچ ها بر مقاومت به تنش هایی همچون خشکی و سرما انجام شده است. نتایج نشان داده که قارچ های اندوفایت در مقاومت به این تنش ها نقش بسزایی داشته اند. جهت بررسی نقش قارچ های اندوفایت در مقاومت به شوری در گیاه علوفه ای رای گراس چندساله، دو جمعیت حاوی قارچ های اندوفایت و هم عاری از قارچ اندوفایت با استفاده از قارچ کش آماده گشته و پنجه های جدید از کلونهای فاقد اندوفایت و حاوی اندوفایت به گلدان در گلخانه انتقال داده شدند. پس از تکثیر این کلونها تیمارهای شوری در چهار سطح ۰ و ۰/۲۵ و ۰/۵ و ۰/۷۵ درصد نمک NaCl در سه تکرار در طرح بلوک کامل تصادفی بر دو جمعیت اعمال شد. پس از حدود ۲ ماه، گیاهان از آزمایش خارج شده و صفات تعداد پنجه، وزن خشک ریشه و ساقه، میزان عناصر سدیم، کلر و پتاسیم در ساقه و ریشه و میزان پرولین گیاه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که گیاهان حاوی اندوفایت میزان سدیم و کلر کمتری را بخصوص در قسمت ریشه خود و همچنین میزان پتاسیم بیشتری را بخصوص در قسمت هوایی خود جذب کردند. این قارچ ها موجب افزایش پرولین در گیاه شدند. صفاتی همچون وزن خشک ریشه و ساقه نیز تحت تأثیر اندوفایت بهبود یافتند. بدین ترتیب بنظر می رسد که قارچ های اندوفایت توانایی القاء مقاومت به شوری در گیاه علفی مهمی همچون رای گراس چندساله را دارند و در آینده نقش مهمی در اصلاح گیاهان بخصوص خانواده گرامینه خواهند داشت.