سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سکینه نعیم امینی – گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
حبیب عباسی پور – موسسه تحقیقات مرکبات کشور، رامسر، ایران
سیروس آقاجان زاده – گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
عباسعلی زمانی –

چکیده:

بالشتک دراز اندام چای Pulvinaria floccifera (Westwood) (Homoptera: Coccidae) از آفات مهم مرکبات و چای در حاشیه خزر محسوب میشود. تراکم جمعیت آن در شهرستان تنکابن بیش از سایر نقاط استان مازندران است.حدود ۱۸۶۰ هکتار از زمین های شهرستان تنکابن زیر کشت گیاه مفید و اقتصادی چای است. تغییرات جمعیت مراحل سنی مختلف بالشتک دراز اندام و روند فعالیت قارچهای بیمارگر آن با نمونه برداریهای هفتگی از اول شهریور ۱۳۸۷ تاپایان دی ماه ۱۳۸۸ در باغ های کوهپایه و دشت تنکابن مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که قارچهای Lecanicillium cf. lecanii و Lecanicillium muscarium (Petch) ،Lecanicillium lecanii (Zimmere) ازجملهبیمارگرهای مهم این آفت بوده و نقش مؤثری در کنترل جمعیت آن دارند. میزان تلفات ناشی از حمله قارچ در کوهپایه بیشتراز دشت بود. به طور کلی میانگین هندسی درصد تلفات ناشی از حمله قارچ بیمارگر پوره سن یک در کوهپایه و دشت در سال ۸۷ به ترتیب ۹/۹۱و۲/۰۶۱ درصد و میانگین هندسی درصد تلفات ناشی از حمله قارچ بیمارگر پوره سن دو در این مناطق به بیمارگرهای مهم این آفت بوده و نقش مؤثری در کنترل جمعیت آن دارند. میزان تلفات ناشی از حمله قارچ در کوهپایه بیشتراز دشت بود. به طور کلی میانگین هندسی درصد تلفات ناشی از حمله قارچ بیمارگر پوره سن یک در کوهپایه و دشت در سال ۲ درصد و میانگین هندسی درصد تلفات ناشی از حمله قارچ بیمارگر پوره سن دو در این مناطق به ترتیب۱۲/۷۹۳و۴/۱۷درصد میباشد. این مقادیر در سال ۸۸ برای پوره سن یک، دو و سه به ترتیب ۶/۳۴و۴/۰۵و۴۲/۴۶درصد در کوهپایه و ۱/۶۴و۱/۱۶و۶۵/۳۶درصد در باغ های دشت محاسبه گردید..