سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین حیاتی – کارشناسان ارشد زراعت
شمیده شعبان زاده –

چکیده:

باتوجه به پیشرفت علم به خصوص درزمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات همسو شدن تمامی علوم به ویژه علم کشاورزی به عنوان علم تولید غذا برای بشر با این علوم فراگیر امری لازم و حیاتی است با عنایت به دو مولفه فوق الذکر دردهه آینده سیاست گذاران و پژوهشگران عرصه کشاورزی به رغم عدم آمادگی با چالشهای فزاینده و غیرقابل پیش بینی رو برو خواهند بود افزایش توان و آمادگی سیاست گذاران پژوهشگران ودست اندرکاران بخش کشاورزی برای درک پیچیدگی های فزاینده و ارایه راه حلهای راهبردی نیازمندشناختی عالمانه و به هنگام از رویدادهای جهانی و دیدگاه های نظری دیگر صاحبنظران است همچنان که سرعت چشمگیر روند جهانی شدن درعرصه بازار یک چالش جدی برا ی بهره برداران بخش کشاورزی است جهانی شدن درعرصه اطلاعات و اطلاع رسانی نیز یک فرصت طلایی برای پژوهشگران و سیاست گذاران به منظور کسب آمادگی و پاسخگویی به چالشهای فوق الذکر فراهم نمودها ست اطلاعات درعرصهکشاورزی و توسعه روستایی نه تنها به عنوان یکی از اصلیترین نهاده ها و سرمایه ها تلقی میگردد بلکه کاراترین عامل ارتقای بازده و اثربخشی دیگر منابع تولید و توسعه بهشمار می آید