سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فائزه توسلی آراء – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهار
سعیده بشیری – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد و بهار

چکیده:

امروزه اطلاعات، مایه ای حیاتی در صنعت گردشگری است و فن آوری اطلاعات و ارتباطات اسکلت اطلاعاتی ارتباطی و اجرایی گردشگری خواهد شد. فن آوری اطلاعات و ارتباطات، جهانی سازی عرضه و تقاضای گردشگری را پدید آورده و آن را هدایت می کند و ابزارهای کارایی را برای مصرف کنندگان در راستای شناسایی و خرید محصولات مناسب و برای عرضه کنندگان در راستای توسعه مدیریت و توزیع پیشنهادهای خویش در مقیاس جهانی فراهم می آورد. امروزه با کاربرد وسایل الکترونیکی نوآوری های گسترده ای در نوع و سبک انتشار اطلاعات، بازسازی های مجازی یا واقعی، نوع نمایش، عرضه و اطلا عرسانی فراگیر از جاذبه ها صورت گرفته است. پس می توان گفت یکی از مهم ترین کاربردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت، گسترش معنایی گردشگری پایدار پیرامون ارائه روش های منطقی در بهره گیری از منابع طبیعی و انسانی، ممانعت از به کارگیری غیر علمی این منابع، بازاریابی و تبلیغات مناسب، حفظ و ارتقای تنوع طبیعی، اجتماعی و فرهنگی، حفاظت از نظام اقتصاد محلی برای حفظ محیط زیست و آموزش نیروی انسانی است که از دو طریق قابل بررسی است: یکی به کارگیری فن آوری اطلاعات و اطلاع رسانی و ارائه خدمات گردشگری و دیگری گردشگری مجازی که به معنای الکترونیکی شدن منابع گردشگری موجود و یا حتی فضاهای ساختگی است.