سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه رزاقی بورخانی – کارشناس ارشد ترویج کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه ته
علی اسدی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
آذر هاشمی نژاد – کارشناس ارشد آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه ته

چکیده:

با روی کارآمدن نظام فناوری اطلاعات و ارتباطات و تبدیل شدن دنیا به دهکده جهانی، اهمیت بکارگیری قدرت الکترونیکی به خوبی برای کشورهای در حال توسعه آشکار شده و دولتها درصدد بهره گیری از این قابلیتها جهت توسعه و اجرای برنامههای تدوین شده خویش میباشند، لذا بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با توجه به نقش آن در فراهم نمودن اطلاعات به موقع برای تصمیمگیری سریع و به هنگام افراد، مبادله اطلاعات، دسترسی سریعتر به منابع علمی و اطلاعات روز آمد با هزینه کم مورد توجه بسیار قرار گرفته است. این مقاله از طریق مطالعه مروری – تحلیلی در نظر دارد به بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه پایدار روستایی بپردازد. مطابق نتایج مطالعه از جمله کارکردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی شامل افزایش قدرت تصمیم گیری روستاییان، گسترش ترویج روستایی، گسترش بازارهای محلی و روستایی، کاهش اثرات بلایای طبیعی و آفات نباتی، حفظ محیط زیست، افزایش کیفیت زندگی، تمرکززدایی و امکان کار از راه دور و توانمندسازی مخاطبین در حیطه کارایی و بهره- وری تولید، اقتصاد تولید (کارایی اقتصادی تولید)، توانمندسازی اجتماعی (افزایش مشارکت، دسترسی و حضور درجوامع) ، دسترسی به امکانات رفاهی (بهداشت ،آموزش و رفاه) میباشد. به نظر میرسد ترویج کشاورزی با آگاهسازی روستاییان در راستای افزایش بهرهوری و استفاده از خدماتICTنقش بسزایی در توسعه خدماتICT روستایی ایفا مینماید