سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

پارسا التیامی نیا – دااش آموخته جغرافیا و براامه ریزی روستایی، دااشگا پیام اور تهران جنوب، ایران
لیلا آقاجان زاده – دااشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه پیام اور تهران جنوب، ایران

چکیده:

درواقع ICT یکی ازمعیارهای مهم توسعه و پیشرفت اقتصادی و صنعتی محسوب میشود ازاین رو توسعه پایدار روستایی فرایند بهره برداری مناسب ازمنابع طبیعی و انسانی به منظور تسریع دررشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی روستائیان به شمار میرود که دربرگیرنده تمام مراحل تغییر است که به وسیله آن سیستم زندگی روستایی ازشرایط نامطلوب به سوی شرایط مطلوب حرکت می کند بنابراین ICT زمینه منسابی برا یتحقق چنین توسعه ای درمناطق روستایی و کاهش هزینه های زندگی و مهاجرت روستاییان محسوب میشود هدف ازاین پژوهش بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT درتوسعه پایدار روستایی می باشد جهت تحقق این هدف ازروش کتابخانه ای اسنادی استفاده شده است که نتایج توصیف و تحلیل این پژوهش گویای اینست که روستاها نقش مستقل و ویژه ای درتوسعه میتوانند ایفا کنند شاید نیاز روستاها به استفاده فناوری اطلاعات وارتباطات حتی بیشتر ازشهرها باشد پس توسعه و بسط این تکنولوژی زمینه های توسعه را درجنبه های مختلف توسعه بویژه توسعه پایدارروستایی را فراهم نموده است