سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرنوش خشنودی فر – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
الهام طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اموزش محیط زیست
مهسا افضلی بروجنی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اموزش محیط زیست

چکیده:

یکی از حوزه هایی که در عصر حاضر با ورود فناوری اطلاعات، دچار تحول اساسی شده است، حوزه آموزش است. فناوری اطلاعات و ارتباطات امکانات فراوانی درعرصه های علمی، اجتماعی ،اقتصادی ایجاد نموده است و فناوری های نو در سطح گسترده ای برای پیشبرد اهداف آموزشی به کار گرفته می شود . از این رو هدف از انجام از پژوهش نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند آموزش محیط زیست می باشد روش انجام این تحقیق به صورت توصیفی و کتابخانه ای می همگام با روند تصاعدی تخریب محیط زیست و ارزشهای زیست محیطی و نیاز مبرم به آموزش محیط زیست از یک سو و انفجار دانش و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی دیگر، تلفیق آموزش مجازی و آموزش زیست محیطی به منظور افزایش کارآیی و تاثیرگذاری آن در برنامه ی درسی مدارس ضرورتی انکار ناپذیر است. باشد. با توجه به یافته های پژوهش مبنی بر تأثیرمثبت آموزش مجازی در افزایش کارآیی و تأثیر گذاری آموزش زیست محیطی و بر آورده شدن اهداف آموزش محیط زیست از طریق آموزش مجازی ،ضروری است که در جهت توسعه آموزش محیط زیست با استفاده از فناوری های نو از طریق آموزش مجازی تلاش کنیم.در این راستا، تدوین برنامه های درسی آموزش محیط زیست باید براساس رویکردمجازی سازی برنامه های درسی آموزش محیط زیست انجام گیرد تا اجرای آن عملی شود