سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مسعود مبصری – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

ارزیابی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر عملکرد اقتصادی کشو رها از دهه ۱۹۹۰ مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقات تجربی، نتایج متفاوتی در کشور های مختلف به دنبال داشته است. در این مقاله، سهم فاوا از رشد بخش کشاورزی ایران با رهیافت حسابداری رشد و با استفاده از روش تصحیح خطای برداری و داد ههای سری زمانی ۸۲ – ۱۳۳۸ در زیر بازه های مختلف محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد سرمایه غیر فاوا نقش غالب در اقتصاد داشته و حدود ۵۰ درصد رشد اقتصادی ایران را توضیح می دهد. سهم اشتغال از رشد اقتصادی ۳۸-۳۰ درصد و سهم بهر هوری کل ۱۰-۷ درصدی است. کشش تولیدی فاوا ۰۷/۰ بوده و معنادار است و سهم آن از رشد اقتصادی ایران حدود ۷ درصد در دوره ۸۲-۱۳۷۳ است. این سهم حداقل مقدار است و شامل اثرات تعدیل کیفی، کاربری، سرریز و تکنولوژیکی نمی باشد. افزون بر این، رابطه علیت از طرف موجودی سرمایه فاوا بر تولید در کوتا ه مدت و بلند مدت برقرار است و بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در اقتصاد ایران وجود دارد. بهبود عوامل مکمل و زیرساختهای فاوا و توسعه و ترویج کاربری آن می تواند افزایش سهم فاوا از رشد اقتصادی کشاورزی ایران را به دنبال داشته باشد