سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالرحیم جهان آرا – عضو علمی دانشگاه پیام نورسردشت

چکیده:

تغییر و تحولاتی که درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بوجود آمده و باعث تبدیل جهان به یک دهکده اطلاعاتی شده است مرهون تلاش و ایده پردازی های کارافرینان است کارافرینان شرایط عصراطلاعات را شناخته و با کارافرینی خود ملزومات این عصر را پیدا کرده با شیوه های خاص خود آن را ایجاد م یکنند حتی بروز عصراطلاعات هم ازنتایج کارافرینی است فعالیت های کارافرینانه باعث شناخت نیازها خلق ایده ها و تولد فناوریها می شوند کارافرینی موتور توسعه فناوری و خلق فناوریهای جدید است بنابراین کارافرینی سهم عمده و نقش ویژه ای درپیدایش عصراطلاعات و درتوسعه فناوری ها داشته و دارد اگرچه فناوری اطلاعات نیز خود برکارافرینی تاثیر گذار بوده و خالق کارافرینی مدرن می باشد فناوری اطلاعات و ارتباطات برکلیه فعالیت های اجتماعی ازجمله کارافرینی اثرگذاشته و دربسیاری ازآنها تحولات اساسی بوجود آورده است.