سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عبدالمجید مصلح – استادیار گروه مدیریت بازرگانی،دانشگاه خلیج فارس
علیرضا ضیایی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی،دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

امروزه نوآوری تبدیل به یکی از اجزای اصلی استراتژی کسب و کاربیشتر سازمانها تبدیل شده است اما کمترسازمانی به صورت واضح و روش فرایند نوآوری خود را تعریف می کند لازمه دست یافتن به مزیت رقابتی دربازار اجرای نوآوری به صورت پایدارواثربخش و نیز مدیریت موثرفرایند نوآوری است ازسوی دیگر باوجود اینکه مدیریت فرایند نوآوری یک فرایند سازمانی دانش محور است به توانایی ها و پشتیبانی های فناوری اطلاعات دراین زمینه بسیار کم توجهی شده است دراین مقاله با بررسی پژوهش های پیشین درزمینه نوآوری سازمانی پنج مرحله برای فرایند نوآوری مشخص گردید و نقش فناوری اطلاعات درهرمرحله شرح داده شد و نیز نمونه های موفقی ازبه کارگیری ابزارهای فناوری اطلاعات درزمینه نوآوری سازمان ها ارایه شد تا مدیران بتوانند با دنبال کردن آنها به موفقیت درفرایندهای نوآوری خوددست یابند.