سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای کاربرد علوم برق و کامپیوتر در صنعت مخابرات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحسن اقبالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق و مدیریت تکنولوژی دانشگاه علم و صنع
حامد یوسفی کوره چی – دانشجوی کارشناسی مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
علی بنیادی نائینی – استادیاروعضوهیئت علمی دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایرا

چکیده:

معماری سرویسگرای وب به همراه ساختارهای باکیفیت و از پیشتعیینشدهی آن برای موفقیت سازمانها امری حیاتی میباشد. مرورادبیات نشان داد که در مطالعات پیشین در این زمینه شکافهای علمی بسیاری وجود دارد و بیشتر مقالات پژوهشی انجام شده در این رابطه فقط روی یک یادو متغیر خاص تمرکز نمودهاند. دربسیاری از مطالعات پیشین، برروی متغیرهایی ازقبیل مزیت رقابتی، معماری سرویسگرا و کیفیت، به صورتهمزمان بحث شده است. منطق پژوهش حاضر براین اساس است که وب مدلهای مبتنی بر تحویل خدمات در محیطهای کسب وکار، اساساً جهت بدست آوردن مزیت رقابتی میباشند. در پژوهش حاضرکه از نوع تحقیقات کتابخانهای- توصیفی بوده، ابتدا با مراجعه به منابع و اسناد کتابخانهای به مرور ادبیات پرداخته و سپس با استفاده از ابزارپرسشنامه و توضیع آن بین ۶۰ شرکت فعال در زمینهی تجارت الکترونیک در ایران به شناساییفاکتورهای کلیدی نقشفناوری اطلاعات در محیطهای کسب وکار در کشور ایران پرداختهایم. در این پژوهش ۱۱ فاکتور اساسی شناسایی گردید. نتایج پژوهش نشان دادکه نقش فناوری اطلاعات در محیطهای کسب وکار درایران نقشی بسیار بدیع بوده و توسعه و فرهنگسازی برای آن می- تواند نقشی تعیینکننده درتوسعهی کارآفرینی و اشتغال و توسعهی ملی داشته باشد. درپایان نیز تعدادی پیشنهاد جهت ارتقاء کارآ،رینی مبتنی بر وب ارائه گردیده است