سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غزاله ریاحی عالم – کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
بهزاد نوروزی چگینی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی
امیرحسین تقی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

این مقاله دستاورد تحقیقی است که دراداره برق شیراز انجام شده تا مشخص نماید که کاربرد اینترنت درآموزش چه تاثیر بربهره وری کارکنان خواهدداشت دراین تحقیق از روش زمینه ای استفاده شده است و نوع تحقیق کاربردی می باشد و از روشهای آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS10انجام شده است همچنین از طریق این نرم افزار از جامعه آماری که کلیه کارکنان اداره برق شیراز بوده اند تعداد ۲۰۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شد که با اطمینان ۹۳% و خطای قابل قبول ۷% ازمون مقایسه میانگین تک نمونه ای t-test و خی دو انجام گرفت درتحقیق حاضر از پرسشنامه به عنوان ابزار تحقیق برای آزمون فرضیه تحقیق استفاده شده و پایایی آن با استفاده از ضریب الفای کرونباخ ۸۰% به دست آمد که درنتیجه این تجزیه و تحلیل مشخص شد که کاربرد اینترنت درآموزش الکترونیکی به میزان خیلی زیادی بربهره وری کارکنان تاثیر می گذارد.