سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

کرامت الله زیاری – استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
جهانگیر یدالهی فارسی – استادیاردانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
ریحان سروش مقدم – دانش آموخته رشته کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق تحلیل نقش فعالیت های کارآفرینانه در صنعت گردشگری شهر همدان است در واقع این تحقیق بدنبال بررسی این موضوع استکه تا چه اندازه فعالیت های کارآفرینانه از جمله فعالیت های کارآفرینانه فرصت گرا، قهری، ضرورت گرا در صنعت گردشگری شهر همدان تاثیر خواهد داشت. این تحقیق از آن منظر مورد توجه است که با آگاهی از نقش فعالیت های کارآفرینی در صنعت گردشگری می توان سیاستگذاری های صنعت توریسم شهر همدان و فعالیت های کارآفرینانه را جهت بخشید از این رو سعی شد با الگو گیری از تحقیقات پیشین چارچوب پایه مناسبی برای انجام این تحقیق ایجاد شود. در این تحقیق برای مطالعه فعالیت های کارآفرینی از مطالعات صورت گرفته و گزارشات دیده بان جهانی کارآفرینی کمک گرفته شد سپس بر اساس اطلاعات حاصل از مطالعه موردی و مصاحبه های صورت گرفته چارچوب تحقیق استخراج شد. و بر اساس این چارچوب به تهیه پرسشنامه پرداخته شد. در نهایت پس از تحلیل داده های بدست آمده مشخص گردید فعالیت های کارآفرینانه قهری نقش موثری در اقتصاد شهری همدان بازی نموده اند و چنین بر می آید که نقش فعالیت های کارآفرینانه فرصت گرا بیشتر به سمت خدمات مطلوبتر و مناسبتر در فعالیت های کارآفرینانه شهر همدان بوده است، همچنین فعالیت های کارآفرینانه تثبیت شده با ایجاد و گسترش بستر های مناسب توریسم در جهت رشد توریسم بسیار فعال بوده اند.