مقاله نقش فعالیتهای فوق برنامه در غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۱۲۷ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: نقش فعالیتهای فوق برنامه در غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزشهای فوق برنامه
مقاله غنی سازی
مقاله اوقات فراغت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اقدسی علی نقی
جناب آقای / سرکار خانم: خدیوی اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: پناهی افسانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش فعالیتهای فوق برنامه در غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد تبریز انجام گرفت. این پژوهش از نظر کنترل شرایط پژوهشی یک بررسی پس رویدادی و از نظر هدف یک بررسی کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهشی شامل کلیه دانشجویان دختر دانشکده علوم انسانی به تعداد ۱۶۸۲ نفر که ۱۲۷۷ نفر آن کارشناسی و ۴۰۵ نفر آن کارشناسی ارشد بوده است. حجم نمونه پژوهشی بر اساس جدول مورگان ۳۱۳ محاسبه گردید. روش نمونه گیری از نوع روش تصادفی طبقه ای نسبتی بوده است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده، در روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و مشاور و متخصصین استفاده شده است و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرانباخ با میزان ۰٫۸۰ بوده که نشانگر پایایی مناسب پرسشنامه می باشد. نتایج حاصل نشان داد که مطالعه، ورزش، فعالیتهای فوق برنامه فرهنگی، سخنرانی های علمی و کارگاههای آموزشی در غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان نقش کمتر دارد.