سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

جمیلا پیشه ور – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری مسکن
فاطمه جدی ساروی – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری

چکیده:

بادرنظر گرفتن ملزومات زندگی امروزی سرعت شلوغی و آلودگی صوتی پیشرفت های تکنولوژیکی وکمرنگ شدن ارتباطات نزدیک عاطفی و … لزوم توجه به مسکن و ایجاد فضاهایی که دربرقراری تعاملات اجتماعی و ارتقای روابط همسایگی موثر باشد بیشتر نظر ما را به خودجلب می کند از این رو فضای سبز به عنوان عاملی که می تواند پویایی اجتماعی فرهنگی و روانی افراد را سبب شود مورد توجه این تحقیق قرارگرفته است دراین راستا پس از انجام تحلیل محتوایی روی متون تخصصی برای سنجش فرضیه تحقیق که عبارت است از بررس یهای میدانی و مطالعات موردی درشهرک غرب بوستانسپهر صورت گرفت که پس ازتجزیه و تحلیل پرسشنامه این نتیجه حاصل گردید که فضای سبز دربرقراری تعاملات اجتماعی و میل به ایجاد ارتباط با دیگر افراد تاثیر دارد اما تحت تاثیر عوامل گوناگون چون امنیت دسترسی و نوع زندگی انسان های امروزی این تاثیر گذاری م یتواند قوت گیرد یا اینکه کمرنگ شود