سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آذین حاجی احمدی – دانشجوی دکتری شهرسازی
مهرنوش حسن زاده – کارشناس ارشد طراحی شهری

چکیده:

شهرهای کویری همواره نقش آب را به عنوان عنصرکلیدی درشکل گیری ساختارهای فضایی کارکردی فرهنگ اعتقادات ایینی سنتی و حیات شهری خود داشته اند دراین میان شهر کاشان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و نحوه دسترسی به آبهای زیرزمینی فضاهایی را درخود جای داده اند که نوعی فضای شهری کاشان قدیم به شمار می رود و سیپک خوانده می شود این مقاله با مروری بروجه تسمیه و تاریخچه وجودی سیپکها به بررسی نقش کارکردی آنها درارتباط با ساختارهای شهری و از این گذر به بعد اجتماعی این فضاها به عنوان یکی ازاصلیترین فضاهای شهری درکاشان قدیم می پردازد درانتها با بیان ضروریت های کارکردی و اجتماعی برای حفظ این فضاهای نسبتا فراموش شده شهری به ارایه راهکارها و سیاست های کاربردی می پردازد.