سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن محمد امین زاده – دانشجوی دوره دکتری تخصصی رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی وا

چکیده:

هدف: بررسی نقش فرهنگ و نظام ارزشی جامعه با ایجاد و توسعه کسب و کارهای کارآفرینانه در بین مشاغل شهرستان مهاباد در سال ۱۳۹۱ میباشد. روش: پژوهش از نوع همبستگی و ابزار، پرسشنامه محقق ساخته ۵۰ سوالی که ضریب پایانی و روایی مناسب آن تعیین گردید. نمونه ۱۵۰ نفر کارآفرین (۶۱ خانم ۸۹ آقا) بصورت تصادفی در سه بخش صنعت، خدمات، کشاورزی انتخاب شد. یافته ها: بین فرهنگ و نظام ارزشی جامعه با ایجاد و توسعه و کارهای کارآفرینانه ارتباط معین دار و در بخش های مختلف اقتصادی تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین بین فرهنگ و نظام ارزشی جامعه با جنسیت ایجاد و توسعه کسب و کارهای کارآفرینانه ارتباط معنی داری وجود ندارد. نتیجه گیری: کارآفرینی وابسته به جنسیت نیست. و توسعه فرهنگی باعث ایجاد کسب و کار کارآفرینانه می گردد. و لازمه تحقق توسعه فرهنگی، ایجاد سازمان های یادگیرنده با مدیریت کیفیت جامع است.