سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اکبر حیدری – دانشجوی دکترای مدیریت دانشگاه تربیت مدرس تهران
نبی اله محمدی – دانشجوی دکتری
معصومه حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد
نقی حیدری – کارشناس عقیدتی و سیاسی نیروی انتظامی شهرستان ماهنشان، زنجان

چکیده:

مدیریت جهادی برگرفته از مدیریت اسلامی و با هدف قرب به خدا و خدمت به بندگان او و گرامی داشتن مردم می باشد، از اهداف این نوع مدیریت انجام کار به شیوه مناسب و ارزشمند و کسب رضایخدا می باشد تا رضایت درونی برای فرد ایجاد شود. در این شیوه مدیریت، اجر معنوی قبل از پاداش دنیویمدنظر است و تعهد از محوری ترین مولفه های آن می باشد. روش تحقیق در این پژوهش با هدف بررسی نقش فرهنگ مدیریت جهادی در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی: چالش ها و ارائه راهکارهایی بر اساس فرامین مقام معظم رهبری، از نوع توصیفی محض بوده و روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای می باشد. با استفاده از کتب، نشریات و اسناد و مدارک موجود، یافته ها تحلیل گردید. با عنایت به این که ماهیت پژوهش اسنادی می باشد روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای می باشد و حتی المقدورسعی شده است از طریق مطالعه عمیق و با تفسیر و تحلیل رویدادها به روشن ساختن مسأله و درک بهتر رویدادها و عملکرد مدیریتی در حوزه مشخص پرداخته و نتیجه گیری نماید