سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اکبر فایدئی – عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده:

یکی از مؤثرترین راه های فقرزدایی و پیشرفت اقتصادی، راه اعتدال، میانه روی و صرفه جویی و جلوگیری ازاسراف است. نوشتار حاضر، بر آن است که نقش و کارکرد صرفه جویی و قناعت را در فقرزدایی و برقراری عدالت و پیشرفتاقتصاد اسلامی، بر اساس آموزه های قرآنی و احادیث و روایات تبیین نماید. محور موضوعات مورد بحث در آن عبارت از صرفه جویی، قناعت، فقرزدایی و پیشرفت اقتصادی است. این پژوهش به روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی- تحلیلی به سامان رسیده است. پس از گردآوری منابع، به روش کتابخانه ای، موضوعات مورد نظر مطالعه و بررسی شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، آیات و روایات، آثار مکتوب و مقالات در مورد مصرف بهینه است و امید است که از آن بهره ای حاصل آید