سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا سادات میرزاده – استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد.
نرگس کردزنگه – کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه امام رضا (ع)
حمیدرضا طاهری – دانشیار رفتار حرکتی، دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف، بهکارگیری مدل EFQM در تحلیل ابعاد فرهنگ سازمانی گروه های تربیتبدنی استان خراسان رضوی انجام شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است. اطلاعات موردنیاز این پژوهش به دو طریق کتابخانه ای و پرسشنامه جمع آوری گردید. جامعه ی آماری تحقیق شامل کلیه ی کارمندان و اساتید رسمی و پیمانیگروههای تربیت بدنی استان خراسانرضوی بوده که تعداد آنان ۹۷ نفر می باشد. پرسشنامه مشتمل بر سه بخش اطلاعات- عمومی، فرهنگ سازمانی و تعالی سازمانی بود که با پیمانه پنجگزینه ای لیکرات ( ۱- بسیار کم و ۵- بسیار زیاد) نمره دهی شد. داده ها به روش خودپاسخ گویی از جامعه ی آماری اخذ و با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون و همچنین رگرسیون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته های این مطالعه با توجه به ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون نشان داد بین فرهنگ سازمانی و تعالی سازمانی در سطح اطمینان ۹۵ درصد رابطه ی مستقیم و معناداری وجود دارد و افزایش فرهنگ سازمانی سبب افزایش تعالی سازمانی خواهد شد.