مقاله نقش فرهنگ سازمانی در تسهیل اقدامات مدیریت دانش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت فناوری اطلاعات از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: نقش فرهنگ سازمانی در تسهیل اقدامات مدیریت دانش
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش
مقاله فرهنگ سازمانی
مقاله مدیریت دانش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آشنا مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی صالح علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: غفوری داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در عصر دانایی محوری، دانش تنها منبع متمایز سازمان به شمار میرود و برای حفظ مزیت رقابتی سازمان ضروری است. از این رو، مدیریت دانش به یکی از وظایف کلیدی سازمان های موفق امروزی تبدیل شده است. اجرای موثر مدیریت دانش در سازمان به زیر ساخت های گوناگونی نیاز دارد که فرهنگ سازمانی یکی از مهم ترین آنها است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر انواع فرهنگ سازمانی بر اقدامات مدیریت دانش در مراکز آموزشی یک سازمان دولتی است. داده های نظرسنجی از ۲۷۵ مشارکت کننده جمع آوری شده است. برای ارزیابی مدل پژوهش نیز از تحلیل عاملی و آزمون تحلیل مسیر استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، بین فرهنگ سازمانی قبیله ای و کارآفرینانه با اقدامات مدیریت دانش ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، در حالی که این تاثیر در مورد فرهنگ سازمانی بازاری و سلسله مراتبی منفی است. این یافته ها نشان می دهد شناخت نوع فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان، به مدیران را توانایی می دهد تا از اقدامات مدیریت دانشی استفاده کنند که با فرهنگ سازمان تناسب داشته باشند. همچنین بر اساس یافته های این پژوهش پیشنهادهایی کاربردی به مدیران ارائه می شود تا فرهنگ سازمانی تسهیل گری برای اجرای اثربخش اقدامات مدیریت دانش در سازمان ایجاد کنند.