سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جعفر نکونام – کارشناس ارشد حسابداری ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

اقتصاد و تجارت جهانی به سمتی پیش می رود که اغلب جریان های نقدی در خارج از کشور کسب می شود . دراین میان بخش مهمی از فرآیند کار را حسابداری و گزارشگری مالی به خود اختصاص می دهد و در نظاممبادلات جهانی نقش برجسته ای دارد زیرا حسابداری زبان تجارت است. به همین دلیل هماهنگ سازی استاندارد های حسابداری جهت پاسخگویی به نیاز های بازارهای مالی جهانی ضروری اس ت. هماهنگ ساز ی به معن ایکاهش تفاوتهای میان استانداردهای حسابداری ملی کشورها به حداقل ممکن است. امروزه شاهد تلاشه ای روز افزون برای هماهنگ سازی حسابداری در سطح بین المللی هستیم. شواهد موجود بیانگر این موضوع است که درشرایط فعلی ارتباط اقتصاد و بازارهای سراسر جهان روز به روز بیشتر گردی ده وتدو ین کنندگان استاندارده ای حسابداری باید جریان آزاد سرمایه و دسترسی به بازارهای سرما یه گذار ی را تسه یل کنند . هدف این تحقیق بررسی نقش فرهنگ در هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری است که پژوهش های دو دهه گذشته نشان می دهد که ایجاد چارچوب استانداردهای جهانی حسابداری با به رسمیت شناختن فرهنگ موافق اس ت . تفاوتها ی فرهنگی، بر اجماع نهایی ملتها درباره استانداردهای حسابداری تاثیر خواهد گذاشت .بنابراین حرک ت ب ه سمتاستانداردهای بین المللی فقط با انگیزه های فنی و سیاسی صورت نمی گیرد، بلکه فرهنگ نیز، عاملی در دستیابی به این حرکت محسوب می شود