سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهناز شباب بروجنی – دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران
جواد اشجاری – دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مطالعه از نتایج لاگ های حفاری ژئوتکنیک و مطالعات هیدروژئولوژی در ساختگاه سدهای خرسان ۲ و۳ استفاده شده است. ابتدا به بررسی میزان نفوذپذیری، لیتولوژی، نتایج RQDوجود یا عدم وجود حفره و غار در افق های مختلف پرداخته شد. سپس اف قهایی با نفوذپذیری زیاد و خیلی زیاد (بیشتر از ۳۰ واحد لوژان)شناسایی و از سایر افق ها تقکیک شدند. پس از تعیین وضعیت هیدروژئولوژیکی محدوده ساختگاه هر سد بااستفاده از داده های تراز آب گمانه ها و تراز رودخانه، به بررسی وضعیت تکتونیکی و استراتیگرافیکی هر افق پرداخته شد. در نهایت میزان نقش هر کدام از عوامل تکتونیک، استراتیگرافی و هیدرولیک در پیدایش افقهای فرارآب به صورت درصد ابتدا بطور جداگانه برای هر گمانه و سپس برای هر سد محاسبه شد. نتایج حاصله بصورت دیاگرامی ترسیم گردید که نشان م یدهد در محدوده ساختگاه سد خرسان ۲، وضعیت تکتونیکی منطقه بیشترین تأثیر را در ایجاد افق های محتمل فرار آب دارد و در کنار آن شرایط هیدرولیکی نیز تأثیرگذار است که به مراتب تأثیر آن از عامل تکتونیکی کمتر و از شرایط استراتیگرافی بیشتر است. همچنین با توجه به دیاگرا مهای مربوط به سد خرسان ۳ مشخص گردید که در محدوده این سد نیز وضعیت تکتونیکی، عامل غالب مؤثر در ایجاد اف قهای مورد نظر است و این در حالیست که با توجه به پراکندگی گمان هها بر روی دیاگرام میتوان گفت عامل استراتیگرافی با درصد کمی کمتر از عامل تکتونیک، تأثیر نسبتأ یکسانی در این امر دارد.