سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمرتضی حسینی شکوه – دانشجوی دکتری تخصصی اقتصاد سلامت
بهمن احدی نژادبهرمان – دانشجوی دکتری تخصصی اقتصاد سلامت
شهرام غفاری – دکتری تخصصی اقتصاد سلامت، بیمارستان میلاد، تهران، ایران.

چکیده:

بیمه سلامت یکی از مهم ترین مباحث در بخش اقتصاد سلامت است) ۱و ۲ و ۳( و عبارت است از قراردادی بین بیمه گذار و پرداخت کننده ثالث یا یک برنامه دولتی)بیمه گر( که در ان تمام یا بخشی از هزینه خدمات درمانی یا پیشگیریارائه شده توسط متخصصین و مراکز بهداشتی درمانی به بیمه گذار بازپرداخت می گردد) ۴(. در بحث بیمه سلامت فرض اصلی بر این است که اصولا بیمه ها باعث می شوند که مصرف کننده قیمت کمتری برای خرید خدمات درمانی بپردازندو به عبارتی بیمه درمان قیمت موثر را کاهش می دهد. حال اگر مراقبت های درمانی درست مطابق الگوی اقتصادی عملکنند داشتن بیمه درمان موجب می گردد که قیمت موثر برای مصرف کننده کاهش و در نتیجه مقدار مصرف یا تقاضای .) درمان افزایش پیدا نمایداطلاعات لازم برای تصمیم گیری مصرف کنندگان و عرضه کنندگان مراقبتهای درمانی هیچ گاه کامل نیست) ۲( لذا عدماطمینان ویژگی ذاتی خدمات سلامتی است) ۵( و به وضوح بسیاری از تصمیمات در جایی اتخاذ می شوند که ماحصل کار یا بروندادها در شرایط عدم قطعیت و توام با ریسک قرار دارند) ۱( لذا همواره عدم اطمینان و عدم قطعیت در هر دو وجه عرضه و تقاضا مراقبت های بهداشتی و درمانی به چشم می خورد.در بسیاری از موارد بیماری به صورت تصادفی اتفاق می افتد و لذا زمان و مقدار هزینه های درمانی برای مصرف کنندگان اصلا مشخص نیست. به همین ترتیب برای عرضه کنندگان مراقبت های بهداشتی و درمانی نیز مشخص نیستکه نوع بیماری و نوع درمان بیماران چگونه است و چون این مسائل قابل پیش بینی نیست به طور طبیعی ریسک قابل توجهی دارد. با توجه به اینکه مردم نیز عموما به ریسک کردن علاقه ای ندارند، همواره به دنبال راهی هستند که برایجبران ریسک هزینه ای بپردازند. برای مصرف کنندگان خدمات درمانی، بیمه های درمانی بخشی از ریسک تهیه و خرید .) خدمات درمانی را کاهش می دهد)