سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ملیحه پورعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش ژئومورفولوژی، دانشگاه فردوسی مش
عبدالحکیم تقی زاده – کارشناس ارشد جغرافیا گرایش ژئومورفولوژی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

دلتای رودخانه زهره در منتهیالیه جنوب غربی کشور در استان خوزستان مابین شهر هندیجان و منطقه چتله (مصب رودخانه) قرار دارد. به علت فرایندهای خشکی و دریایی و همچنین تغیر مسیرهای مکرر رودخانه و شیب کم اراضی این دلتاتوسعه زیادی پیدا کرده است. به طور کلی در حال حاظر می توان چنین استنباط کرد که هنگام جزر در اثر همراهی جریانات جزری و آب رودخانه، جریان سطحی با سرعت ۱متر بر ثانیه بوقوع پیوسته و دیواره خارجی پیچشها (مئاندرها) را دچار فرسایش می کند. در هنگام مد جریانات مدی با سرعتی مشابه جریانات جزری یعنی ۰/۸متر بر ثانیه در جهت مخالف جریان رودخانه وارد کانال می شوند (خبازی: ۱۳۸۷ : ص: ۱۳۲ ). عملکرد این دو جریان به گونه ای است که جریان رودخانه ای از ساحل شمالی پیچشها و جریان مدی از ساحل جنوبی پیچشها عبور می کنند. این مسئله موجبات فرسایش یال جنوبی پیچان رودها را فراهم کرده که بعضا موجب تغییر مسیر رودخانه و توسعه دلتا نیز شده است. در این پژوهش با استمداد از ۶سال آمار متوالی جزر و مد رودخانه زهره، بررسی های میدانی، تصاویر ماهواره ای و تحلیل- های نرم افزاری تأثیرات جریانات جزر و مدی بر توسعه دلتای بزرگ رودخانه زهره بررسی می شود