مقاله نقش فاکتور نکروزتومور آلفا (TNF – alpha) در انفارکتوس حاد قلبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش در پزشکی از صفحه ۴۹ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: نقش فاکتور نکروزتومور آلفا (TNF – alpha) در انفارکتوس حاد قلبی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ELISA ،TNF-α ،MI

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهنیا منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی براتعلی بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: هدایتی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: ولایی ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به شیوع و روند رو به افزایش انفارکتوس میوکارد (MI) و اهمیت اطلاع از مارکرهای التهابی، وجود کاستی ها در تحقیقات قبلی و آرای متفاوت در مورد نقش TNF– a بابروز انفارکتوس میوکارد این تحقیق در بیمارستان طالقانی طی سال های ۹۰-۱۳۸۹ انجام گرفت.
روش بررسی: مطالعه به روش مورد- شاهدی انجام گرفت. بیمارانی که با تشخیص قطعی انفارکتوس حاد قلبی بستری بودند به عنوان گروه مورد تلقی و هم زمان در همان بیمارستان افراد سالمی که برای آزمایش های معمول به آزمایشگاه بیمارستان طالقانی مراجعه کرده و مشابه گروه مورد بودند، به عنوان شاهد انتخاب گردیدند و فاکتور TNF– a با روش ELISA اندازه گیری و مقادیر آن در دو گروه با T-test ارزیابی شد. افراد دو گروه بر اساس مقادیر کمتر یا بیش تر از ۹٫۵ پیکوگرم در میلی لیتر به دو گروه تقسیم شدند و با آزمون فیشر مورد قضاوت آماری قرار گرفتند.
یافته ها: تحقیق روی تعداد ۲۰ نفر مورد و ۲۰ نفر شاهد واجد شرایط انجام گرفت. میزان شاخص مورد نظر در گروه شاهد برابر ۰٫۷±۹٫۵ پیکوگرم در میلی لیتر و در گروه مورد ۲±۱۲٫۸ پیکوگرم در میلی لیتر بود (p<0.001). در گروه شاهد ۱۲ نفر (۶۰ درصد) TNF-a بالای ۹٫۵ پیکوگرم در میلی لیتر و در گروه مورد همه بیماران (۱۰۰ درصد) TNF-a بالاتر از ۹٫۵ پیکوگرم در میلی لیتر داشتند (p<0.001).
نتیجه گیری: به نظر می رسد که سطح TNF– a در بیماران MI بالاتر از گروه شاهد است و با توجه به اهمیت التهاب و نقش آن در بروز و توسعه آترواسکلروز تحقیق کوهورت و یا تجربی را برای نقش یا تاثیر این مارکر توصیه می نماییم.