سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۳۴

نویسنده(ها):

حسین معماریان – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

شهرتهران درپی رشد بی رویه چنددهه اخیر امروزه به یک کلان شهرباهمه مسائل حاشیه ای مربوط به آن تبدیل شدها ست تمرکز قسمت اعظم فعالیت های اقتصادی اداری سیاسی وفرهنگی کشور دراین شهر باعث تداوم مهاجرت به آن و پیچیده تر شدن مشکلان گردیده است بخشی ازاین مسائل ناشی ازموقعیت طبیعی شهرتهران است وجود گسلهای فعال متعدد و لرزه خیزی بالای منطقه تهران وضعیت فیزیوگرافیکی نامساعد که حاصل آ« الودگی خطرناک هوای شهر درماه هایی ازسال است و محدود بودن منابع آب برخی ازعوامل محدود کننده طبیعی می باشند بررسی ها نشان میدهد که یکی ازاولین پیش نیازها جهت رفع مشکلات تهران کاستن و درصورت امکان متوقف کردن رشدجمعیت آن است ایجادقطبهای دارای جاذبه دردیگر نقاط کشور به منظور تغییروند مهاجرت یکی ازراه کارهایی است که بیش ازهمه موردتوجه بوده است درهمین راستا فکرانتقال پایتخت ازتهران به نقطه ای دیگر نیز موردبحث کارشناسان بوده است مقاله حاضر ضمن برشمردن مشکلات طبیعی زیست محیطی و ژئوتکنیکی منطقه تهران و ریسک و خطری که ازجانب آنها شهر و ساکنان آن را تهدید می کند انتقال پایتخت را بصورت یک گزینه قابل توجه مورد بررسی قرار میدهد