سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابوالقاسم امیراحمدی – استادیار گروه جغرافیای دانشگاه تربیت معلم سبزوار
طیبه قدرتی – دانش اموخته کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی

چکیده:

دراین پژوهش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ویژگیهای فیزیوگرافی حوضه و زیرحوضه های آبخیز جونقان در جنوب غربی استان چهار محال و بختیاری جهت بررسی رابطه عوامل ژئومورفولوژی کمی با دبی تاریخی استخراج گردید ابتدا حوضه مورد مطالعه به ۱۵ زیرحوضه تقسیم و برای شناساندن رابطه دبی تاریخی سیلاب با متغیرهای ژئومورفولوژیکی از ماتریس همبستگی استفاده شد که دراین ماتریس رابطه ۲۳ متغیر ژئومورفیک موثر بر سیلاب حوضه با دبی مانینگ مورد بررسی قرارگرفت اندازه گیری و محاسبه دبی تاریخی دبی مانینگ برای هر زیرحوضه از طریق مشاهده داغاب سیلاب انجام سپس رابطه سیلاب تاریخی به دست آمده داغاب سیل با سایر متغیرهای ژئومورفیک برقرار شد و متغیرهایی که سطح همبستگی R2 آن ها با دبی از ۰/۷ بیشتر بودند به عنوان عوامل تاثیر گذار بر دبی خروجی شناخته شدند که نشان میدهد در بین تمامی پارامترها بیشترین همبستگی با دبی را شاخص های ژئومتری و تراکم آبراهه ها دارند.