مقاله نقش عوامل و نیروهای درونی و بیرونی در روند دگردیسی کالبدی – فضایی سکونتگاه های روستایی پیرامون شهر اردبیل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در جغرافیا از صفحه ۷ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: نقش عوامل و نیروهای درونی و بیرونی در روند دگردیسی کالبدی – فضایی سکونتگاه های روستایی پیرامون شهر اردبیل
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پویش ساختاری – کارکردی
مقاله عوامل و نیروهای درونی و بیرونی
مقاله دگردیسی کالبدی – فضایی
مقاله روستاهای پیرامونی شهر اردبیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: ایمانی بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خصوصیت کالبدی – فضایی سکونتگاهها حاصل تعامل متقابل عوامل و نیروهای گوناگون محیطی – اکولوژیک و اجتماعی – اقتصادی است. در این فرایند تعاملی و بر طبق قانونمندی های نظریه «پویش ساختاری – کارکردی»، نه تنها عوامل و نیروهای درونی، بلکه عوامل و نیروهای برونی هم هر یک نقشی (هم افزا) بر عهده دارند. دامنه پویش این مجموعه، تعیین کننده تحرک یا ایستایی روند تحولی سکونتگاه به شمار می آید. بدین سان، عرصه تحولی محیط و فضای سکونتگاه های انسانی به گستره طبیعی روابط درونی و بیرونی آنها باز می گردد. در این بین، گاهی دخالت های بیرونی، چه مبتنی بر برنامه های معین و چه به صورت خودبه خودی یا خودجوش، زمینه ساز تحول مطلوب یا حتی دگردیسی نامطلوب سکونتگاه ها می گردند. بر این اساس، سکونتگاه های روستایی در تعامل دوسویه خود با کانون های شهری، نه تنها از این کانون ها تاثیر می پذیرند، بلکه بر شکل کالبدی و روابط فضایی آنها اثر می گذارند.
محدوده مورد مطالعه در این نوشتار، شهر اردبیل و محدوده روستایی پیرامون آن، یا حوزه نفوذ بلافصل آن است که بویژه پس از تاسیس استان اردبیل (۱۳۷۲ خ) و تسلط بلامعارض و مرکزیت منطقه ای این شهر، با دگرگونی های دامنه داری در ابعاد گوناگون کالبدی – فضایی روبرو شده است. آشکار است که این دگرگونی ها با بازتابهای مختلف محیطی – اکولوژیک، اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی – سیاسی همراه بوده است. به سخن دیگر، می توان این گونه دگرگونی ها را بازتاب جریان اثرگذاری – اثرپذیری عوامل و نیروهای مختلف درونی و بیرونی طی زمان به حساب آورد. این مقاله می کوشد تا از طریق تشخیص، وارسی و تحلیل عوامل و نیروهای اثرگذار درونی و برونی، تحول و دگردیسی سکونتگاه های روستایی را در گستره پیرامونی شهر اردبیل مورد شناسایی قرار دهد.