مقاله نقش عوامل موثر در گرایش به خودکشی دانش آموزان دختر دوره متوسطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۹۱ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: نقش عوامل موثر در گرایش به خودکشی دانش آموزان دختر دوره متوسطه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرایش به خودکشی
مقاله رضایت از زندگی
مقاله عوامل خانوادگی و رابطه با جنس مخالف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابی حسینعلی
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ دارانی هما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش، بررسی رابطه گرایش به خودکشی با متغیرهای جمعیت شناختی، رضایت از زندگی، سابقه رویدادهای ناراحت کننده و وابستگی به مواد، عوامل خانوادگی، رابطه با جنس مخالف و مشارکت در فعالیت گروهی بود. لذا، در یک مطالعه همبستگی، از جامعه آماری دانش آموزان دختر دوره متوسطه شاهین شهر در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ تعداد ۴۱۵ دانش آموز به شیوه تصادفی متناسب با حجم انتخاب و با مقیاس رضایت از زندگی داینر و همکاران (۱۹۸۵) مقیاس «گرایش به خودکشی»، فرم ایرانی پرسشنامه بالینی نوجوانان میلون (MACI-IR؛ مهرابی، ۱۳۸۹) و پرسشنامه های جمعیت شناختی و خانوادگی ارزیابی شدند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون حاکی از رابطه معنادار اکثر متغیرهای مورد بررسی با گرایش به خودکشی بود (P<0.05). ولی نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد متغیرهای رضایت از زندگی، شدت اتفاق ناراحت کننده، سابقه خانوادگی خودکشی، داشتن دوست پسر، تحصیلات مادر و بیماری روانی مادر در مجموع ۴۲٫۲ درصد از گرایش به خودکشی نوجوانان دختر را پیش بینی می کند (P<0.05). نتایج حاصل از این پژ‍‍وهش بر نقش حوادث شدید، سابقه خودکشی در خانواده، سطح تحصیلات مادر، بیماری روانپزشکی پدر و رابطه با دوست پسر در گرایش به خودکشی تاکید داشت.