سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

گلمراد مرادی – دانشجوی دکتری جامعه شناسی
نجات محمدی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی

چکیده:

هدف اصلی این مقاله بررسی نقش عوامل فرهنگی درسازگاری دانشجویان می باشد ارزیابی کیفیت سازگاری اجتماعی دانشجویان که از یک محیط فرهنگی به محیط فرهنگی دیگر می روند مهم به نظر می رسد امروزه بخش قابل توجهی از جوانان برایت حصیل ناچارند از زادگاه خود به مناطقی مهاجرت کنند که امکان ادامه تحصیل برای آنان فراهم باشددربسیاری موارد این افراد با محیطهایی مواجه می شوند که از نظر فرهنگی اجتماعی و اقتصادی با محیط زندگی قبلی انان تفاوت بسیاری دارد و همین باعث میشود که با مشکلات زیادی درسازگاری با آن محیط مواجه می شوند تاجایی که فشارناشی از این مساله آنان را دچار استرسهای زیادی می کند چارچوب نظری این تحقیق برگرفته از رهیافت شبکه اجتماعی است دراین مقاله با استفاده از روش پیمایش ازجامعه آماری که ۱۱۰۰ نفر بوده از طریق پرسشنامه ساختاریافته ۳۰۰ نفر دانشجو که بصورت تصادفی انتخاب شدند داده ها گردآوری شد دراین تحقیق از آلفای کرونباخ برای پایایی ابزار سنجش استفاده شد برای ارزیابی فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون تحلیل واریانس برای آزمون مقایسه میانگین ها و رگرسیون برای سنجش مدل تحقیق استفاده شد دراین مقاله از عوامل فرهنگی به تاثیرات فرهنگ پذیری شبکه های اجتماعی و گرایشهای دینی پرداخته شده است.