سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

خدیجه جوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا،برنامه ریزی روستایی دانشگاه زنجان
علیرضا بستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا،برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور گ

چکیده:

در مقاله حاضر با توجه به رابطه ناگسستنی عوامل طبیعی و رشد و توسعه روستاها به بررسی نقش عوامل طبیعی در برنامه ریزی روستایی در محدوده دهستان بالا ولایت از توابع شهرستان تربت حیدریه پرداخته و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS عوامل طبیعی و انسانی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است هدف ازاین تحلیل رابطه عوامل طبیعی و توزیع سکونت گاههای روستایی شناسایی توان ناحیه و تعیین محدوده های دارای قابلیت ها ، امکانات و محدودیتهای طبیعی ناحیه برای برنامه ریزی روستایی است به این ترتیب برای بررسی عوامل طبیعی در برنامه ریزی روستایی این دهستان در چند لایه مورد بررسی قرارگرفته است با استفاده از GIS نقش عوامل طبیعی در سه رده : مخاطرات طبیعی ناشی از گسلها و ابهای جاری، توپوگرافی و شیب با لایه نقاط روستایی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.