سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه احمدی کمالی –
حسین میبودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست؛ دانشگاه آزاد اس
گیلدا ایزدی پور –
سینا انوشیروانی –

چکیده:

آموزش محیط زیست به دلیل تنوع موضوعات، تنوع مخاطبان و تنوع شیوه های آموزشی از پیچیدگی فراوانی برخوردار است و جز در سایه برنامه، مشارکت و اقدام جمعی میسر نیست. در این پژوهش سعی شده است، نقش عوامل سازمانی به عنوان عاملی تاثیر گذار در مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در عرصه آموزش محیط زیست کشور بررسی گردد. در این پژوهش به شکل میدانی و با استفاده از طرح تحقیق پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را اعضای سازمان‌های مردم نهاد زیست محیطی شهر مشهد تشکیل می دهند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده شده است و داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. مجموع آنچه می توان از نتایج حاصل از پژوهش حاضر استنباط نمود این است که کلیه عوامل سازمانی در مشارکت اعضای سازمان‌های مردم نهاد در عرصه آموزش محیط زیست کشور نقش دارند. از بین عوامل برون سازمانی، قوانین و مقررات سازمان محیط زیست و میزان اختیارات واگذار شده به سازمان‌های مردم‌نهاد نقش بیشتری را در این مشارکت دارند. و از بین عوامل درون سازمانی نیز، سیاستگذاری های داخلی سازمان‌های مردم‌ نهاد و روابط بین اعضای مشارکت کننده از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در مشارکت آنان در عرصه آموزش محیط زیست کشور محسوب می‌شوند.