مقاله نقش عوامل جمعیتی و اقتصادی در ایجاد رفتار جمعی جوانان مورد مطالعه شهر بوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در جامعه شناسی مطالعات جوانان از صفحه ۱۳۳ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: نقش عوامل جمعیتی و اقتصادی در ایجاد رفتار جمعی جوانان مورد مطالعه شهر بوشهر
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار جمعی
مقاله اسملسر
مقاله محرومیت نسبی
مقاله جوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی گل مراد
جناب آقای / سرکار خانم: افروز صدیقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله به دنبال بررسی نقش عوامل جمعیتی و اقتصادی در ایجاد رفتار جمعی جوانان شهر بوشهر است که بر اساس نظریه ساختارگرایی اسملسر تبیین می شود. اسملسر از جمله معروفترین جامعه شناسان در عرصه مطالعات رفتارهای جمعی است که در قالب رهیافت ساخت گرایی به تشریح این رفتارها پرداخته است. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش و از طریق ابزار پرسشنامه انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه جوانان بین سنین ۱۹ تا ۳۵ سال شهر بوشهر می باشد. تعداد ۳۸۳ نفر جوان، از جامعه آماری به شیوه تصادفی سیستماتیک برای مطالعه انتخاب شدند. از اعتبار صوری برای روایی و آلفای کرونباخ برای پایایی ابزار پژوهش استفاده به عمل آمد و از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس برای آزمون فرضیات و تکنیک رگرسیون برای سنجش مدل پژوهش استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش، بین سن افراد (r=-0.11)، میزان درآمد پاسخگویان ۰٫۱۰ و بین محرومیت نسبی ۰٫۷۲ و رفتار جمعی جوانان رابطه شدید و معنی داری وجود دارد. نتایج حاصل از جدول نشان می دهد که بین محرومیت نسبی و رفتار جمعی جوانان رابطه شدید و معنی داری وجود دارد. نتایج حاصل از ضریب رگرسیون نشان می دهد که متغیرهای میزان محرومیت نسبی، وضعیت تاهل، جنسیت، وضعیت مسکن و وضعیت اشتغال به ترتیب میزان اهمیتی که در تبیین متغیر وابسته داشته اند وارد معادله شده و در مجموع ۴۷ درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین و توضیح کرده اند (R2=0.47).