سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ندا مشرقی – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خ
شکراله حاجیوند – کارشناس ارشد سازمان آب و برق استان خوزستان
مجید گلی چناری – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خ
مهدی مقسمی – کارشناس ارشد سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزس

چکیده:

امروزه در بیشتر کشورهای در حال توسعه بهره برداری از منابع آبی به اوج خود رسیده است. در نتیجه دسترسی به منابع آب مرغوب و با کیفیت یرای بخش کشاورزی رو به کاهش می باشد. لازمه مقابله با مشکلات موجود در زمینه آب، افزایش سطح آگاهی و توجه مردم نسبت به معضلات مذکور و ارائه روشهای بهینه برای حل این موضوع است. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی نقش عوامل تأثیرگذار بر گرایش کشاورزان به مدیریت منابع آب زراعی می باشد. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق، کشاورزان شهرستان قائمشهر می باشد و تعداد نمونه آماری براساس فرمول کوکران ۱۵۰ نفر برآورد گردیده شد و روش جمع آوری داده ها از طریق مطالعه اسنادی و به شیوه میدانی صورت گرفت. ابزار اصلی مورد استفاده در این تحقیق، پرسشنامه می باشد که برای سنجیدن اعتبار آن مقدار ضریب آلفا کرونباخ ۰/۸۵ محاسبه گردید. براساس نتایج حاصل از الگوی لاجیت مشخص شد که سابقه کشاورزی، آگاهی و دانش نسبت به مدیریت منابع آب، مشورت با کشاورزان با تجربه، میزان شرکت در کلاسهای آموزشی-ترویجی، تحصیلات، سطح زیرکشت و سن بر گرایش کشاورزان به مدیریت منابع آب زراعی تأثیر مثبت و معنی داری می گذارد. برای داشتن مدیریت مناسب و صحیح منابع آبی، داشتن سواد از اهمیت ویژه ای برخوردار است از اینرو پیشنهاد می گردد با ایجاد کلاسهای سوادآموزی یا کلاسهای غیررسمی باعث افزایش سطح سواد کشاورزان منطقه شده تا آنها از خدمات ترویجی ارائه شده در خصوص مدیریت منابع آب، کمال استفاده را کنند.