سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فیض الله منوری فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی
لاله صالحی – دانشجوی کتری ترویج کشاورزی
زهرا کرانی – عضو هیأت علمی
حمید موحدی محمدی – دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

هدف کلی پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسکپذیری و خلاقیت کشاورزان به عنوان دو مؤلفه مؤثر درایجاد روحیه کارآفرینی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کشاورزان دهستانهای جلالوند، هفت آشیان، ماهیدشت و میان- دربند بود ) N=2700 ( که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه مورد نظر، ۱۵۱ نفر محاسبه شد. ابزار اصلی برای جمع- آوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته بود. تجزیه وتحلیل دادهها در دو بخش توصیفی و استنباطی با استفاده از نرمافزار SPSS انجام شد. در بخش توصیفی از آمارههایی نظیر میانگین، فراوانی، انحراف معیار و ضریب تغییرات و در بخش استنباطی از ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون گام به گام استفاده گردید. یافتهها نشان داد که از دیدگاه کشاورزان مهمترین گویههای تأثیرگذار در میان عوامل اقتصادی بر ریسکپذیری به ترتیب میزان منابع مالی، داشتن ادوات کشاورزی، کمکهای مالی بلاعوض از طرف دولت، امکان دریافت وام در زمینه ایجاد کسب و کار جدید و در مقابل کم اهمیتترین آنها تعداد قطعات زمین و هزینه نیروی کار میباشد. نتایج حاصل از همبستگی اسپیرمن حاکی از وجود رابطه منفی و معنیدار بین ریسکپذیری کشاورزان و مساعد بودن شرایط بیمه برای کسب و کار، قیمت یا اجارهبهای زمین وامکان دریافت وام در زمینه ایجاد کسب و کار جدید بود. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که قیمت یا اجارهبهای زمین و امکان دریافت وام در زمینه ایجاد کسب و کار جدید ۳۰/۴ درصد از واریانس متغییر وابسته ریسکپذیری کشاورزان را تبیین میکند ) R2=0/304