مقاله نقش عوامل اجتماعی در تبیین رفتارهای وندالیستی دانش آموزان دوره متوسطه شهر اندیمشک (با تاکید بر امنیت اجتماعی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در جامعه شناسی مطالعات جوانان از صفحه ۲۳ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: نقش عوامل اجتماعی در تبیین رفتارهای وندالیستی دانش آموزان دوره متوسطه شهر اندیمشک (با تاکید بر امنیت اجتماعی)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وندالیسم
مقاله میزان رضایت اجتماعی
مقاله میزان انسجام و همبستگی اجتماعی
مقاله نیازهای امنیتی
مقاله احساس امنیت اجتماعی و پایگاه اقتصادی اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارجمندسیاهپوش اسحق
جناب آقای / سرکار خانم: حیدرآبادی ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: ارجمندسیاهپوش بهاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی در این پژوهش بررسی نقش عوامل اجتماعی در تبیین رفتارهای وندالیستی دانش آموزان دوره متوسطه شهر اندیمشک (با تاکید بر امنیت اجتماعی) می باشد. روش تحقیق، پیمایشی بوده و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه ۳۰۰ نفر تعیین گردید. با روش نمونه گیری چندمرحله ای و تصادفی سیستماتیک نمونه ها انتخاب و اطلاعات لازم با تکنیک پرسشنامه جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون آنالیز واریانس و همچنین رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر و استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین میزان رفتارهای وندالیستی با متغیرهای میزان رضایت اجتماعی، احساس امنیت اجتماعی، میزان انسجام و همبستگی اجتماعی و نیازهای امنیتی رابطه منفی و معکوسی وجود دارد. بین متغیرهای ناکافی بودن ابزارهای تامین امنیت و پایگاه اقتصادی اجتماعی با میزان رفتارهای وندالیستی رابطه معناداری وجود ندارد.تحلیل رگرسیون نشانگر آن است که متغیرهای مستقل ۲۴٫۸ درصد از تغییرات میزان وندالیسم را تبیین نموده و بیشترین تاثیر را به ترتیب متغیرهای میزان رضایت اجتماعی و میزان انسجام و همبستگی اجتماعی داشته اند.