مقاله نقش عوامل اجتماعی بر مشار کت سیاسی در شهرستان گنبد کاووس (۱۳۹۰) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در مطالعات سیاسی از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: نقش عوامل اجتماعی بر مشار کت سیاسی در شهرستان گنبد کاووس (۱۳۹۰)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت سیاسی
مقاله اعتماد به دولت
مقاله احساس بی قدرتی
مقاله استفاده از رسانه ها
مقاله نوسازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشارکت سیاسی به معنای درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی از حضور در پای صندوق های رای تا کسب منصب های حکومتی است. هدف از این پژوهش شناخت نقش عوامل اجتماعی بر مشارکت سیاسی شهروندان در شهرستان گنبد کاووس می باشد. روش پژوهش پیمایشی و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جامعه آماری کلیه ساکنین ۱۸ سال به بالای این شهرستان و حجم نمونه ۴۰۰ نفر انتخاب گردیده است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج نشانگر آن است که بین سن، پایگاه شغلی، وضعیت اقتصادی، سطح تحصیلات، میزان استفاده از رسانه ها، میزان ارتباط با مراکز شهری بزرگ و میزان اعتماد به دولت با میزان مشارکت سیاسی آنان با۹۹ درصد اطمینان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین میزان احساس بی قدرتی و مشارکت سیاسی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. در مجموع متغیرهای مورد بررسی ۲۶٫۱ درصد مشارکت سیاسی را تبیین می کنند.