سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صدیقه تقیه – هیئت علمی دانشگاه آزاد اقلید فارس
مریم راسخ – کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

درعصراقتصاددانش محور سازمان ها از دو نوع منبع متمایز منبع مادی یا مشهود و منابع فکری یا نامشهود برای ارزش آفرینی و کسب سود استفاده می کنند امروزه سرمایه فکری می تواند بهتر از سرمایه مادی و فیزیکی شاخصهای عملکرد مالی شرکت ها را تبیین کند ازطرفی دارایی های نامشهود شرکت ها و سرمایه فکری آنها اعم از دانش تجربه مهارت شخصی روابط خوب و توانایی فناوری منبع مهم مزیت رقابتی و عامل کلیدی سودآوری شرکت ها محسوب شود از آنجایی که هرسازمانی بهدنبال تلاش جدی برای بهبود فرایندهای سازمانی می باشد بنابراین سرمایه فکری م یتواند سازمان ها را درانجام فعالیت هایشان توانمندسازد بنابراین هدف این مقاله بررسی نقش عناصر سرمایه فکری و اجزای آن برعملکرد مالی شرکت ها بود هاست تا این رهگذر بتوان از مزایای رقابتی سرمایه فکری بهره برد.