سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدرضی موسوی فولادی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد سمنان

چکیده:

عوامل و عناصر اقلیمی در حمل و نقل زمینی نقش بسیار مهمی داشته و با آگاهی از این عوامل و عناصر می تواند کمک شایانی به ایمنی حمل و نقل درجهت کاهش تصادفات و خسارات جانی و مالی نمود از میان عوامل مختلف تاثیر گذار در تصادفات جاده ای پدیده های اقلیمی نظیر لغزندگی یخبندان و مه تشدید کننده وقوع تصادفات جاده ای خصوصا در ماه های سرد سال می باشد دراین پژوهش با تعیین و تشریح ماتریس وضعیت های مختلف اقلیمی N و تحلیل آماری ۴ ایستگاه هواشناسی احتمال وقوع وضعیت های بحرانی و لغزندگی حد فاصله ایستگاه ها به طول ۲۰۰ کیلومتر مورد بررسی قرارگرفت در روند پژوهش آمار ماهانهدما، بارش و رطوبت پس از دسته بندی طبقه بندی و همگن سازی به منظور تعیین وضعیت اقلیمی هریک از ماه های مورد مطالعه از ماتریس وضعیتهای مختلف اقلیمی استفاده شد پس از محاسبه احتمال وقوع هریک از وضعیت های جوی طی دوره آماری ۸ ساله در ایستگاه های مورد مطالعه نمودارهای ان از نرم افزار EXCEL استخراج و مورد تفسیر قرارگرفت. از مهمترین دستاوردهای اینت حقیق طبقه بندی ایمنی جاده از لحاظ لغزندگی و یخبندان در ماه های سردوگرم سال می باشد.