سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی قربانی – دانشیار دانشگاه تبریز
صابره دربندی – استادیار دانشگاه تبریز
ایمان فروزنده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع اب
راضیه فتوت – دانشجوی کارشناسیمهندس یآب

چکیده:

نقش و اهمیت جریان رودخانه درمطالعات منابع آب موجب شده که این فرایند ازدیرباز مورد توجه متخصصین قرارگیرد از این رو روشهای متعددی همچون شبکه های عصبی مصنوعی سیستم های فازی و نروفازی آنالیز موجک الگوریتم ژنتیک برنامه ریزی ژنتیک و معادلات دیفرانسیل تصادفی برای مدلسازی جریان رودخانه توسعه یافته است برنامه ریزی ژنتیک علاوه برتوانایی استخراج رابطه ی بین متغیرهای ورودی و خروجی به طور خودکار و هوشمند متغیرهایی که درمدل بیشترین تاثیر را دارند انتخاب می کند دراین تحقیق برنامه ریزی ژنتیک GP برای مدلسازی جریان روزانه دررودخانه لیقوان استفاده شده است از انجایی که GP توان انتخاب بهترین متغیرها را دارد ابتدا متغیرهای معنی دار با ۱۰باراجرای GP مشخص و سپس مدلسازی با متغیرهای معنی دار و دو مجموعه عملگر ریاضی انجام شد درمقایسه نتایج دو مدل حاصل از دو مجموعه عملگر ریاضی درحالت بهینه ضریب همبستگی و میانگین مربعات خطا برای اموزش دردو مدل یکسان و به ترتیب ۰/۸۵و۰/۰۶ و برای تسبت مدل حاصل از مجموعه عملگرریاضی یک به ترتیب ۰/۹۳و۰/۲ و درمدل حاصل از مجموعه عملگر ریاضی دو به ترتیب ۰/۹۷و۰/۰۸ بدست آمد.