سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسام دهقانی – دانشجوی دکتری
مجید عطایی پور – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اکبر اصفهانی پور – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

کمیت ارزش اقتصادی بلوک BEV درعملیات معدنکاری از اهمیت بسزایی برخوردار است اینپارامتر بررویعوامل مهمی چون ترتیب معدنکاری محدوده نهایی پیت و درنهایت ارزش خالص فعلی معدن تاثیر گذار می باشد با امروزه هدف اصلی از عملیاتمعدنکاری بیشینه کردن ارزش خالص فعلی می باشد ضرورت دارد که ارزش اقتصادی بلوک ها به عنوان اولین گام از فرایند محاسبه ارزش اقتصادی پروژه معدنی به درستی تعیین گردد زیرا تخمین دور از واقعیت ارزش اقتصادی بلوک ها ممکن است منجر به اخذ معدنی شده و ضررهای جبران ناذپیری را به کل پروژه وارد اورد درروشهای معمول برای محاسبه BEV همواره تاکید برثابت فرض کردن پارامترهایی چون عیار قیمت و غیره بوده است این درحالی است که عدم قطعیت پارامتری چون قیمت کاملا بدیهی بوده و فرض ثبات آن منجر به بروز خطا درفرایند محاسبه BEVمیگردد. درمقاله حاضر ابتدا به بررسی نقش عدم قطعیت قیمت و با استفاده از تکنیک درخت دوجمله ای روش نوینی UBEV برای تخمین BEV درسالهای مختلف معدنکاری ارایه گردیدها ست.