سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدحسین پورتاکدوست – استاد دانشگاه شریف – دانشکده هوا و فضا، دانشگاه صنعتی شریف – د انشکده ه
اصغر فرشباف – استادیار دانشکده صنعت هواپیمایی – سازمان هواپیمایی کشوری، دانشکده
بیژن فدایی پیروز – دانشجو مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه هوایی شهید ستاری نیروی هوایی اتش ج

چکیده:

چگونگی بررسی تاثیر عوامل انسانی در ایمنی فناوری انتقال یافته در دو حیطه مجزا امکان پذیر میباشد . اول بروی بخش درگیر در بکارگیری فناوری همانند اتوماسیون، آموزش و گزی نش عوامل ، ارزیابی عملکرد و مدیریت اطلاعات در مراحل مختلف انتقال و بخش دوم ب رروی سازوکا رهای مدیریتی در انتقال بهینه فناوری همچون، تعیین خط ومشی و سیاستهای لازم
جهت ایجاد محیطی قابل ان طباق با فناوری جدی د، تکمیل ونگهداری زیرساختهای ضروری مورد نیاز عوامل انسانی جهت تولید و یا انتقال فناوری هوایی جهت ارائه یک برنامه جامع ایمنی برای بخشهای مخت لف شامل تعمیر ات و عملیات هوایی در جهت نیل به اهدافی همچون جلوگیری از سوانح هوایی و هرگونه نقص سازه ای در هواپی ما و ارائه برنامه جدید جهت تعمیر
هواپیماهای قدیمی، مورد بحث واقع می شود .