سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

قدرت اله شاهی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
سیدمهدی حسینی – کارشناس محقق

چکیده:

پسازبرداشت محصول آفتابگردان حدود ۲۵- ۱۸ درصد از وزن دانهآن درکارخانجات روغنکشی تولیدضایعاتی مانندپوسته،دانه های شکسته وغیرقابل روغن کشی داشته که ازاینضایعات پس ازعمل غنی سازی بااوره ( به دلیل بالابودن الیاف خام وپایین بودن پروتئین خام ) مانندکاه غلات، درتغذیه دامها استفاده نمود. دراین طرح استفاده از پوسته دانه آفتابگردان بصورت غنی شده با اوره وغنی نشده درجیرهشاهد( بدون پوسته ودارای کاه غلات) ، جیره دارای ۱۰ درصدپوسته، ۲۰ درصدپوسته، ۱۰ درصدپوسته غنیشده، ۲۰ درصدپوسته غنی شده برای تغذیه ۵۰ راس دام نر ۸-۷ماهه (در ۵گروه ۱۰ راسی) درقالب طرح کاملاتصادفی به کاررفت.دامها پس از ۹۰ روز پروارو محاسبه افزایش وزن روزانه ماده خشک مصرفی وضریب تبدیلغذایی ۳راس از هر گروه بطورتصادفی انتخاب وکشتارشده وخصوصیات لاشه هریک ازآنها اندازهگیری وثبت گردید.براساسنتایج حاصل ازانجام طرح فوق،استفاده ازپوسته دانه آفتابگردان غنی شده سبب کسب وزن نهایی بیشتر افزایش وزنبالاتروبازده غذایی بهترمیگردد همچنین دربررسی اقتصادینیزدرصورت استفاده ازپوسته دانه آفتابگردان غنی شده درجیره غذایی دامهای پرواری هزینه خوراک لازم جهت تولیدهرکیلوگرم افزایش وزن زنده وهرکیلوگرم وزن لاشهکمترازجیره دارای پوسته غنی نشده وکاه غلات میباشد