سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی نظارت قضایی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد سهراب بیگ – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
سارا مشکین – وکیل پایه یک دادگستری

چکیده:

درتشکیل پرونده کیفی عوامل متعددی دخالت دارند که مهمترین آنها ضابطین دادگستری می باشند شناخت حقوق و تکالیف این دسته از مامورین که درشکل گیری پرونده کیفی به ویژه درمراحل اولیه و تحقیقات مقدماتی موثرند و اطلاع ازنقشی که درعملکرد صحیح و قانونی آنها درپاسداری ازحقوق شهروندان دارد تاثیربسزایی درنحوه قضاوت مراجع درباره عملکرد آنان داردنظر به اینکه اولین کسانی که با پدیده مجرمانه روبهرو می شوند ضابطان دادگستری بوده و اولین مرحبه ای هم که ممکن است حقوق افراد تضییح شده و موردتعدی واقع شود مرحله کشف جرم و تعقیب ان است که توسط ایشان انجام میگیرد لذا دراین مقاله سعی شده است که ضمن شناساندن جایگاه قانونی ضابطین دادگستری تاثیری که عملکرد صحیح و منطبق با موازین قانونی ایشان میتواند درحفظ حقوق و ازادی های شهروندان و پیشگیری از ارتکاب جرم داشته باشد نشان داده شود.