سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

فریده اسدیان – دکتری جغرافیایی طبیعی ژئومورفولوژی،هیدرولوژی ، دانشگاه آزاد اسلامی
مجید اسدی – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
زهرا اصفهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی، دانشگاه آزاد

چکیده:

منطقه ۲۲ تهران (شهرری) به لحاظ دار بودن سابقه و قدمت ۰۲۲۲ ساله شهرری و وجود اماکن و عناصر با ارزش تاریخی و همچنین جذب زوار حرم حضرت عبدالعظیم (ع) و ویژگیهای بسیار بارز و خاص تاریخی مذهبی و طبیعی، توانمندیهای فراوانی در زمینهگسترش توسعه صنعت گردشگری را داشته و این پتانسیلهای گردشگری در رشد و توسعه پایدار منطقه تأثیرگذار میباشد لذا هدف از نگارش این مقاله شناسایی توانمندیها و قابلیتهای بالقوه و بالفعل جاذبههای گردشگری در جهت رشد و توسعهپایدارشهری و برنامهریزی به منظور توسعه پایدار این پتانسیلها برای جذب گردشگران داخلی و خارجی می باشد.به این منظور مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر اطلاعات و اسناد کتابخانهای و نیز مطالعات میدانی می باشد که نتایج تحقیق نشان دهنده آن است تنها پیشنه شهرری و جاذبههای گردشگری در عرصه گردشگری شهری و جلبگردشگر کافی نیست. بلکه در تحقق توسعه پایدار شهری در رابطه صنعت گردشگری در منطقه ۲۲ تهران ، سه مؤلّفه اساسی یعنی۱ وجود زیر ساختهای مناسب شهری و توانمندسازی – شرکتهای مرتبط با صنعت گردشگری ۲ بازاریابی – و تبلیغات در حوزههای مختلف گردشگری ۳ افزایش بودجه در بخش دولتی، برای توسعه گردشگری منطقه که زمینه مناسب در جهت جذب سرمایه – های بخش خصوصی نیز لحاظ شود؛ شرط لازم و کافی توسعه صنعت گردشگری منطقه در زمینه توسعه پایدارشهری می باشد