سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی شمس الدینی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
محمدرضا امیری فهلیانی – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
عباس محمدی – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

فضاهای شهری ازدیروباز جذاب ترین فضاها را تشکیل میداده اند زیرا که شهرها متمدن ترینسکونت گاه های انسانی را تشکیل میدهند و دربردارنده مراکز مهم اقتصادی علمی تفریحی پزشکی و غیره سهتند و افزون براینها از جاذبه های طبیعی و تاریخی نیز برخوردارند و به همین دلیل مهمترین کانونهای جذب گردشگر هستند دراین راستا گردشگری پایدار به عنوان یک راهکار و الگوی ماندگار با دیدگاهی بلندمدت دربرنامه ریزی شهری می تواند جوامع را به سوی توسعه پایدار هدایت نموده و با وجود برآورده ساختن نیازهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی تفریحی و غیره برای نسل امروز درجهت حفظ و نگهداری منابع تجدید ناپذیر منابع آب و خاک و سایر نعمات الهی برای نسلهای فردا بسیار موثر عمل کند دراین پژوهش تلاش است تا با مروری برادبیات گردشگری تاثیر آن برشهرها و نقش گردشگری در توسعه پایدار شهری مورد واکاوی علمی قرارگیرد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که شهر نورآباد با توجه به دارا بودن موقعیت محیطی و وجود منابع سرشار طبیعی انسانی جاذبه های تاریخی و مذهبی توانمندی های فراوانی در زمینه گسترش صنعت گردشگری داشته که با سیاست گذاریهایمناسب می توان با استفادها ز این صنعت گامی موثر درزمینه توسعه اجتماعی اقتصادی منطقه برداشت.