سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سعیده خلیل زاده بهروزیان –
سعیده قشلاقی –

چکیده:

محققین بر این باورند که صفت ناگویی هیجانی با فرسودگی شغلی در کارمندان رابطه دارد. هدف این پژوهش، تعیین رابطه بین ناگویی هیجانی با فرسودگی شغلی در کارمندان دانشگاه های سراسری تبریز، با روش همبستگی است. به این منظور ۱۵۰ نفر از کارمندان رسمی و پیمانی دانشگاهها با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. سپس کارمندان پرسشنامه های ناگویی هیجانی تورنتو TAS-20 و فرسودگی شغلی مزلچ MBI را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از شاخص ها و روشهای آمار توصیفی، ضرایب همبستگی و رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین ناگویی هیجانی و فرسودگی شغلی همبستگی معنادار مثبت وجود دارد، همچنین مولفه دشواری در شناسایی هیجان ها پیش بینی کننده فرسودگی شغلی بود و ۰/۱۴ از تغییرات فرسودگی شغلی با توجه به این مولفه قابل تبیین می باشد.